Ösztöndíjszabályzat

Ösztöndíjszabályzat

Az Igazgyöngy Alapítvány a 2011/12-es tanévtől a mélyszegénységben élő gyermekek tanulmányi előmenetelének támogatására sajátos ösztöndíjrendszert vezet be, „Igazgyöngy ösztöndíj” néven.

Alaphelyzet:

A támogatás az eddigiektől eltérő rendszerben kívánja támogatni a tehetséges gyerekeket, oly módon, hogy abban a családi motiváció is helyet kapjon.

A Magyarországon ma fellehető tanulmányi ösztöndíjak a családtól függetlenítetten, elsősorban a gyerek és az iskola között zajló támogatások, pl. mentorálásra, taneszközök vásárlására, speciális foglalkozások elérésére (pl. nyelvórák), tehetséggondozó táborok, programok hozzáférésre biztosítanak lehetőséget. Mindezek feltételeznek egy alapvető támogatást a család részéről. Így elsősorban azoknak a gyerekeknek a támogatása biztosított, ahol a családi motiváció egyébként is adott, legalábbis alapjaiban. Jellemzően nem is jutnak hozzá azok a gyerekek, akik mélyszegénységben élnek, a hátrányos helyzetűek számára kiírt ösztöndíjakat inkább a szerény körülmények között élő, de napi megélhetési gondokkal nem küszködő családok gyermekei kapják. Azok, ahol a szülő is partner.

Tapasztalataink szerint azonban van egy olyan társadalmi réteg, ahol a család értékrendje visszahúzó erő, és az iskolában kezdetben egyébként jól tanuló gyerekek az általános iskola végére már bukdácsolnak, képességeik kibontakoztatásába az iskola nem tud hatékonyan beavatkozni. Ez a társadalmi réteg egyre nő, az egyébként képességeik folytán jobbra érdemes gyerekek csupán szüleik munkanélküli, szakképzetlen rétegét termelik újjá. Az ok abban van, hogy ezek a családok sem a munka iránt, sem a tanulás iránt nem rendelkeznek motiváltsággal, így nem is közvetítik ezek értékét a jövőépítésben a gyerekeik számára. Képesek ugyan mindannyian megfogalmazni a tanulás fontosságát, de ebből a gyakorlatba nem sok megy át.

Mindezekért azt gondoljuk, kulcskérdés, hogy a családi értékrendbe beemeljük a tanulást, mint a biztos jövő lehetőségét. Mert nem tartható tovább a nyomor újratermelődése, és a gyerekek tehetségének elfecsérlése.

Mindezt pedig a gyerekek olyan támogatásával kívánjuk elérni, ami a család napi gondjain is enyhít. Mivel a családok gondolkodását, mindennapjait az alapszükségletek, illetve ezek hiányai határozzák meg, úgy véljük, az ösztöndíjjal ezen a ponton kell beavatkoznunk.

Elképzelésünk szerint, ez a típusú ösztöndíj, megfelelő szervezéssel, a nyilvánosság megfelelő biztosításával települési szinten is pozitív hatást gyakorolhat, egészséges, a tudásra irányuló versenyszellemet elindítva.

Az ösztöndíj célja:

A mélyszegénységben élő, jó képességű gyerekek tanulmányi előmenetelének támogatása, továbbtanulásuk elősegítése, motiváltságuk biztosítása, a családi támogatottság kialakításával.

Olyan mozgató elem bevonása, ami a nyomorban élőknek adhat lehetőséget az elmozdulásra, reményt az élhetőbb jövőre.

Közvetlenül, a támogatók számától függően településenként, az 1000 fő lélekszám alatti falvakban jelenleg öt gyermekre jelent lehetőséget, 1500 főig 6-8 főre, közvetett hatása azonban az egész közösségre érzékelhető lesz.

Az érintettek köre:

Az általános iskoláskorú korosztály, másodiktól hetedik osztályig, közülük is azok, akik halmozottan hátrányos helyzetűek. A kiválasztás alapját elsődlegesen az általános iskolai tanulmányi eredmény, a művészeti iskolánkban kialakult, valamint a családgondozói munkánk során kirajzolódó kép adja. Továbbkövetve lehetnek középiskolások, és felsőoktatásban is résztvevők is a programban.

Az eredményeket, szempontokat félévente újra értékeljük, települési szinten, és az ösztöndíjat mindig a legjobban tanuló gyerekekre vonatkoztatjuk. Ezzel kívánjuk folyamatosan szinten tartani a motivációt és a versenyszellemet.

Nem szükséges kitűnő tanulmányi eredmény az ösztöndíjhoz. A település általános iskolásai között a legjobbnak kell lenniük, és reményeink szerint ez folyamatosan emelkedni fog majd, a versenyszellem hatására.

Az érintettek körének indoklása:

Egy év iskolában eltöltött idő szükséges ahhoz, hogy a gyerekek képet adhassanak képességeikről, tehetségükről.

A halmozottan hátrányos helyzet törvény adta definíciója szerint HHH-s az a tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (vagyis az egy főre jutó átlagjövedelem a családban nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 140 %-át), és e mellett a szülők települési jegyzőnél tett nyilatkozatuk alapján, gyermekük oktatási rendszerbe kerülése pillanatában, iskolai végzettségük nem több nyolc általánosnál. (Ezt a réteget tanulmányi ösztöndíj ma jellemzően nem éri el.) 2013-ban a kormány új szabályozást vezetett be a kategóriában, amiben a munkaviszony (közmunka) is szempontként került be a besorolásba. Mivel ez sok esetben nem jelent valós változást a gyerekek élethelyzetében, így mindenképpen fontos, hogy a kiválasztásnál a családokkal valós, életszerű kapcsolat legyen. Ha az új rendelkezés hatására egy gyerek HH kategóriába kerül, de élethelyzete maradt HHH, egyedi elbírálás alapján részt vehet az ösztöndíjprogramban.

Az ösztöndíj forrása:

Az ösztöndíj összegét az alapítvány esélyegyenlőségi munkáját támogató magánszemélyek, cégek adják, akik a társadalmi szerepvállalás keretében úgy gondolják, kellene valamit tenni, hogy az a szakadék, ami ma az oktatási rendszerben a mélyszegénységben és a jó szociális körülmények között élők között van, ne mélyüljön tovább. Akik fontosnak tartják, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklődjenek, és esélyt szeretnének adni azoknak a gyerekeknek, akik ezt ma nem kaphatják meg.

Az ösztöndíjakra szánt összeget az alapítvány a számláján elkülönítetten kezeli, felhasználásáról rendszeresen (havonta) tájékoztatja a támogatókat.

Az ösztöndíj felhasználása:

A kiválasztott gyerekekkel és családjával az alapítvány ösztöndíjszerzősét köt, melynek időtartama fél év, utána természetesen meghosszabbítható. A szerződés az ösztöndíj feltételeként a tanulmányi eredmény mellett más szempontokat is tartalmaz, pl. rendszeres iskolába járást, fegyelmi vétségek elkerülését, megfelelő kommunikációt, stb.

Az ösztöndíjban részesülő gyermek érdekében folyamatos lesz a kapcsolattartás az alapítvány, a gyermeket tanító pedagógusok, az egész intézményrendszer és a család között. Az ezek során jelentkező információkról a támogatókat rendszeresen tájékoztatják.

Az ösztöndíj összegéhez, jelenlegi terveink szerint havi 10 ezer Ft-hoz, a kiválasztott gyerekek a hónap utolsó hetében juthatnak hozzá. Ez meglehetősen nagy összeg e családok jövedelméhez viszonyítva.

A mostani helyzetben erre az időre a családoknak már az alapvető élelmiszerek megvásárlása is gondot jelent.

Az adott napon, amit az ösztöndíjszerződés megkötésekor rögzítünk, az alapítvány munkatársa felkeresi a családot, és közösen, a gyerekkel együtt eldöntik, mit vásároljanak. Ez lehet természetesen iskolaszer, könyv, tornacipő, ruhanemű, de tartós élelmiszer, vagy éppen mosópor is, de fizethető belőle akár villanyszámla is. Az alapítvány munkatársai ügyelnek arra, hogy a dolgok kiválasztásában konszenzus legyen, és a gyermek életfeltételeit javítsák, szükségleteit a lehető legjobban fedezzék a döntések.

Ezután az alapítvány munkatársai, lehetőleg a gyerekkel és az egyik szülővel közösen elmennek, és megvásárolják a kiválasztott dolgokat. Ha egy család megfelelően működik ebben a rendszerben, a vásárlást maguk is elintézhetik, az elszámolási kötelezettség azonban mindig fennáll.

Ezáltal a gyermek és a család számára is nyilvánvalóvá, megtapasztalhatóvá válik, hogy a tanulással, a kitartó, szorgalmas munkával lehet javítani az élethelyzeteken. A tanulás, mint családfenntartó elem jelenik meg, hiszen az utolsó, a havi járandóságokhoz való hozzájutás előtti héten, amikor már minden tartalék kimerült, akkor jelenik meg a családi költségvetésben.

A gyermek, mivel a döntésekbe és a lebonyolításba is belevonódik, felelősségteljes magatartást tanulhat, szembesülhet azzal, hogy amihez hozzá akar jutni, azért tenni kell. A szülő pedig látja, hogy bíztatni, motiválni kell a gyereket, támogatni abban, hogy tanuljon, hiszen ez mindannyiuk helyzetén fog segíteni.

A közösség, a település pedig látja, hogy a jól tanuló gyerek lehetőséget kap, általa a családnak is könnyebb.

A jövő:

Az ösztöndíjat egyelőre általános iskolás korra tervezzük. Az első év tapasztalatai után kiterjesztettük a középiskolára is, egészen a szakmáig jutásig.

A program első éve óta tapasztalatainkat nyilvánosságra hozzuk, hogy a szükséges konzekvenciákkal a döntéshozók és más civil szervezetek figyelmébe ajánlhassuk, mint a mélyszegénységben élő, jó képességű gyerekek felzárkóztatásának eszközét.

Amennyiben a gazdasági-szociális helyzet változása más szempontok szerinti támogatást tenne szükségessé, az ösztöndíjszabályzat átalakításáról gondoskodunk.