Művészeti Iskola

A berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tizenkét Hajdú-Bihar megyei település gyermekeinek művészeti képzésével foglalkozik képző- és iparművészeti, illetve táncművészeti ágon, ezen belül grafika, festészet, kézművesség, tűzzománc, kerámia és társastánc tanszakon.

Az iskola specialitása, hogy kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű és cigány származású tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek művészeti nevelésével. Oktatásunkat 2000 szeptemberében kezdtük.

Intézményünk célja, hogy a személyiségfejlesztést a művészeti képzéssel ötvözvemind szélesebb gyermektömegnek biztosítunk alkotási lehetőséget. Számunkra a művészeti képzés nem elitképzést jelent. Valljuk, hogy a művészet, az alkotás fejlesztő hatása minden gyermek számára fontosé és építő jellegű. Olyan készség- és képességrendszereket fejleszt, melyre a személyiségfejlődés szempontjából nagy szükség van, s melyre ugyanakkor a hagyományos általános iskolai oktatás egyre kevesebb időt és energiát fordít.

A kezdetektől eredményesebbek voltunk az alternatív módszerek használatával, mint a hagyományos oktatási módszerekkel. Az alternatív módszerek gyermekközpontú szemlélete sok olyan problémára megoldást kínál, melyekkel a sajátos gyerekanyag miatt nap mint nap szembesülünk. Tanítványaink között vannak a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatási Intézményéből járók is, az ő beillesztésük a tanulócsoportokba külön feladat.

A gyerekeket integráltan oktatjuk. Mára már elmondhatjuk, hogy tanítványaink egymást elfogadó tagjai a közösségnek. Foglalkozásaink igazi szabad alkotó jellegű műhelyfoglalkozások, ahol a pedagógusok mindenkinél egyénre szabott, fejlesztő feladatokkal igyekeznek a legtöbbet kihozni a gyerekekből. Az órákon semmi nem szab gátat az önfeledt alkotómunkának. A munka során maga az alkotás a fegyelmező tényező, a kellően lekötött, megfelelő feladatokkal ellátott és megfelelően motivált gyermek ugyanis csak a tevékenységre koncentrál. Ehhez nagyon fontos az életkorához és az egyéni fejlesztéshez igazodó feladatok kidolgozása és a személyiség folyamatos megfigyelése, értékelése. Eddig tapasztalataink az igazolták, hogy a cigánygyerekek iskolai sikertelensége, hátránya nagymértékben csökkenthető és gyermekközpontú  művészeti oktatással.

Programunkban megpróbáljuk a másságot értékké emelni. Ez azt jelenti, hogy a művészeti oktatásban alapelvként említhető egyéni, sajátos megközelítéseket a megfelelő ismeretanyaggal ötvözve a személyiségfejlesztés szolgálatába állítjuk.

Ahhoz, hogy ezt a folyamatot végig tudjuk vinni, szükséges a cigány gyerekek és családjuk (körülményeik, szokásaik) ismerete, a kellő motiváltság megteremtése, a bizalmi légkör, az állandó sikerélményhez juttatás, a megfelelő témaválasztás stb. Bonyolult rendszer ez, mely állandó csiszolgatást igényel, újabb és újabb problémák jelentkeznek, újabb módszerek, ötletek kidolgozása válik szükségessé.

Eddigi tapasztalataink alapján a programnak mérhető eredményei vannak. A művészeti képzésünkben részt vevő cigány gyerekek rendszeresen járnak foglalkozásokra, munkafegyelmük javul, érzelmi világuk gazdagodik. Mivel állandó sikerélményhez jutnak, így az önértékelésük helyreáll, pozitív énkép alakul ki bennük, és ez az általános iskolai tevékenységükben is lemérhető.

Változik az iskolához való viszonyulásuk, és a kiállításokon, pályázatok eredményhirdetésein való részvétellel egy számukra új viselkedési minta alakul ki. A feladatokba szőtt vizuális és egyéb ismeretek elsajátítása könnyebb az alkotás során, így az érzelmi fejlesztésen kívül az értelmi fejlesztésre is hatást gyakorolunk. Egyre bővülő kapcsolataink vannak a gyerekek családjaival, próbáljuk az iskolához való viszonyukat pozitívabb irányba terelni.

Iskolánkhoz kötődik az „Alkotni jó!” tankönyvcsalád, mely az alsó tagozatos vizuális nevelés élményszerű megközelítésén alapul, valamint több művészeti nevelési projekt, módszertani segédanyag. Az utóbbi években 13 tankönyv, módszertani kiadvány elkészítésére vállalkoztunk. Ezek között a vizuális nevelésen kívül az alternatív módszerekhez és az integrált oktatáshoz kötődő könyvek is vannak.

Sokan keresnek meg bennünket tapasztalatainkért, rendszeres és élő kapcsolatunk van több alapítvánnyal, cigány gyerekeket oktató általános iskolával, felsőoktatási intézménnyel.

Rendszeres meghívottjai vagyunk oktatással és esélyegyenlőséggel foglalkozó hazai és nemzetközi konferenciáknak,tapasztalatcseréknek, szakértői megbeszéléseknek.

Tapasztalatainkat minden évben szeretnénk megosztani másokkal, ezért évente továbbképzéseket, kiállításokat, bemutatókat szervezünk. A gyerekek alkotásait rendszeresen kiállítjuk, ahol a különböző műhelyek alkotásai mellett a projektjeink produktumai is helyt kapnak.